Linki
Fundacja Ośrodka KARTA
Niezależna, pozarządowa organizacja pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Środowisko KARTY od 1982 roku wydaje kwartalnik „Karta”, który ukazuje historię widzianą oczami świadków – publikuje wspomnienia, dzienniki, listy… Ośrodek KARTA wydaje serie książkowe („Świadectwa”, „Żydzi polscy”), słowniki biograficzne oraz albumy historyczne i fotograficzne (seria „Kolekcje XX wieku”). KARTA prowadzi także Archiwum Wschodnie i Archiwum Opozycji oraz zajmuje się zbieraniem informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR (program „Indeks Represjonowanych”). W ramach programu „Historia Mówiona” nagrywa relacje świadków w Polsce i za granicą. W 2005 KARTA zainicjowała powstanie w Warszawie Domu Spotkań z Historią, z którym wspólnie prowadzi działalność wydawniczą i wystawienniczą.

Dom Spotkań z Historią
Dom Spotkań z Historią zainaugurował swoją działalność jako miejska instytucja kultury 1 marca 2006 roku. Naszą misją jest umożliwianie międzypokoleniowego i międzynarodowego kontaktu ze świadectwami historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Działamy na bazie zasobów źródłowych gromadzonych przez Ośrodek KARTA, szeroko otwieramy się też na inne organizacje i środowiska, zajmujące się historią najnowszą. Wśród naszych strategicznych partnerów wymienić możemy: Instytut Pamięci Narodowej; Instytut Studiów Politycznych PAN; Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania Memoriał w Moskwie, Instytut Badań nad Totalitaryzmem im. Hannah Arendt w Dreźnie, Fundację Körbera w Hamburgu.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Do tej pory Fundacja udzieliła wsparcia dla około 8000 projektów, na kwotę ok. 250 mln euro przyczyniając się istotnie do rozszerzenia i umocnienia bogatej i doskonale funkcjonującej współpracy między obywatelami obu krajów. Dzięki Fundacji zarówno Polacy, jak i Niemcy lepiej poznają osiągnięcia kulturalne i naukowe swego sąsiada poszerzając w ten sposób coraz bardziej wiedzę na temat partnera i jego kraju.

Geschichtswerkstatt Europa
Geschichtswerkstatt Europa to program finansowany przez Fundację “Pamięć, Odpowiedzialność, Pojednanie” (EVZ), który wspiera międzynarodowe projekty dotyczące kultury pamięci i upamiętniania w Europie. Jego celem jest promocja dialogu między młodymi Europejczykami w zakresie różnic i podobieństw historycznego odbioru zbiorowego doświadczenia XX wieku na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym. Jednostką odpowiedzialną merytorycznie za projekt jest Instytut Historii Stosowanej we współpracy z Uniwersytetem Viadrina. Instytut zapewnia pomoc w zakresie działań formalnych, od wypracowania pomysłu poprzez wypełnienia wniosku i procedur rozliczeniowych. Organizuje też spotkanie uczestników we Frankfurcie nad Odrą (marzec 2010). Geschichtswerkstatt Europa wspiera druga edycję warsztatów dla młodzieży w Krzyżu oraz projekt badawczy, w ramach którego nagrane zostaną wywiady z przedstawicielami młodszego pokolenia.